Przemysł

Pozytywne cechy wyróż­nia­jące wią­zarki sto­łowe

Zabez­pie­cze­nie pro­duk­tów i towa­rów prze­zna­czo­nych do maga­zy­no­wa­nia lub dal­szego trans­portu to jeden z pro­ble­mów, który sku­tecz­nie roz­wią­zują nowo­cze­sne wią­zarki. Wią­za­nie paczek, kar­to­nów i pro­duk­tów o róż­nych wymia­rach to jedna z naj­po­pu­lar­niej­szych metod ochrony towaru. Czym powinny wyróż­niać się wiązarki stołowe?

Zasada dzia­ła­nia wią­zarki sto­łowej

Ope­ra­tor usta­wia ręcz­nie przedmiot w pozy­cji goto­wej do wią­za­nia. Następ­nie odpo­wied­nią taśmę poli­pro­py­le­nową prze­kłada nad paczką i wsuwa do kana­lika ścią­ga­ją­cego. Star­tuje auto­ma­tyczny pro­ces, czyli taśma się napina, zostaje zgrzana i na końcu odcięta. Po odcię­ciu nastę­puje auto­ma­tyczne wysu­nię­cie taśmy, która jest w pozy­cji do roz­po­czę­cia następ­nego cyklu. Sil­nik prze­cho­dzi w stan ocze­ki­wa­nia i jest w każ­dej chwili gotowy do dal­szej pracy.

Wybór odpo­wied­niej wią­zarki sto­łowej

Po pod­ję­ciu decy­zji o kup­nie wią­zarki sta­jemy przed dyle­ma­tem, na jakie para­me­try zwró­cić uwagę przy jej wybo­rze.

Jej wybór zależy od:

  • ilo­ści pako­wa­nych dzien­nie lub na zmianę paczek;
  • szyb­ko­ści pako­wa­nia poje­dyn­czego ele­mentu;
  • ​w jakim zakła­dzie czy maga­zy­nie będzie pra­co­wała;
  • ilo­ści potrzeb­nych ope­ra­to­rów;
  • jako­ści wyko­na­nia i budżetu.

Musimy wziąć pod uwagę wszyst­kie para­me­try i sta­ra­nie wybrać odpo­wied­nią wią­zarkę do naszej pro­duk­cji.

Zalety wią­zarki sto­łowej

Wiązarki stołowe znaj­dują zasto­so­wa­nie przy pako­wa­niu towa­rów i pro­duk­tów w kar­tony i paczki. Dzięki nim cały pro­ces staje się bar­dzo szybki, a zara­zem pro­sty i łatwy dla obsłu­gu­ją­cej osoby.

Mają nastę­pu­jące zalety:

  • wysoka wydaj­ność pracy, krótki czas nagrze­wa­nia i tryb czu­wa­nia to niż­sze koszty eks­plo­ata­cji;
  • podwyż­szona wytrzy­ma­łość i trwa­łość;
  • czę­ściowa auto­ma­ty­za­cja spra­wia, że jest pro­sta i łatwa w obsłu­dze;
  • gwa­ran­tuje bez­a­wa­ryjną i cichą pracę oraz odpowiednią mobil­ność;
  • praca z taśmami o sze­ro­ko­ści od 5 mm do 16 mm daje więk­sze moż­li­wo­ści w pro­cesie pako­wa­nia ładun­ków o róż­nych wymia­rach.

Wią­zarka półau­to­ma­tyczna STARPACK iQ-400

To naj­now­szy model pra­cu­jący w dwu try­bo­wym sys­te­mie uciągu, który zwiększa moż­li­wość wyboru oraz ilość moż­li­wych zasto­so­wań.

Trwała i wytrzy­mała kon­struk­cja pozwala na pracę w trud­nych warun­kach. Pro­sta regu­la­cja nie wymaga dodat­ko­wych narzę­dzi. Odchy­lane blaty uła­twiają czysz­czenie i kon­ser­wa­cję. Cichy tryb pracy czyni ją ide­alną nawet do pracy w biu­rach. Zaokrą­glone naroż­niki i nogi z kół­kami, to bez­pie­czeń­stwo i mobil­ność na małej prze­strzeni.

Wiązarka półautomatyczna Starpack IQ-400 to doskonały wybór, który rozwiąże wszelkie problemy związane z pakowaniem w każdej firmie.

Dodaj komentarz